Algemene Voorwaarden Liefde voor hout

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van Liefde voor hout

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Levering, uitvoering en verzendkosten

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument (onder omstandigheden) om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in dit geval Liefde voor hout;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Liefde voor hout en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Artikel 2 – Identiteit van Liefde voor hout

HS Gravures

Zandwei 15

4251 EJ Werkendam

Telefoonnummer: +31621328270

E-mailadres: info@liefdevoorhout.nl

KvK-nummer: 67875211

Btw-identificatienummer: NL002282385B07

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Liefde voor hout en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal liefde voor hout voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij liefde voor hout zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat Liefde voor hout gebruikmaakt van natuurlijke materialen (zoals hout), waardoor onderlinge afwijkingen wezenseigen zijn aan het product. De uitvoering is maatwerk en komt tot stand door middel van handwerk. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Liefde voor hout niet.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5 lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt liefde voor hout onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Liefde voor hout is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Liefde voor hout passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Liefde voor hout daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 Liefde voor hout kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Liefde voor hout op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Liefde voor hout mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktermijn is in beginsel niet van toepassing op producten die de consument bij Liefde voor hout koopt, omdat sprake is van maatwerkproducten.

6.2 De bedenktijd van 14 dagen vervalt bij aanschaf van gepersonaliseerde, naar eigen smaak en/of wens aangepaste producten. In dat geval heeft de consument geen herroepingsrecht. De door Liefde voor hout verkochte producten zijn dergelijke maatwerkproducten, tenzij dit door Liefde voor hout uitdrukkelijk is aangegeven. Ieder product komt tot stand op basis van de persoonlijke keuzes van de consument. In gevallen van maatwerkproducten heeft de consument geen herroepingsrecht.

6.3 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

– als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Liefde voor houtmag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

– als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

– bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd (indien van toepassing) zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht (indien van toepassing), meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Liefde voor hout.

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Liefde voor hout. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Liefde voor hout verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 9 – De prijs

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.2 Prijsverhogingen de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Liefde voor hout dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.3 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Levering, uitvoering en verzendkosten

10.1 Liefde voor hout zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

10.2 De producten van Liefde voor hout worden gemaakt op basis van de persoonlijke wensen van de consument. De consument is verantwoordelijk voor het op juiste wijze doorgeven van zijn persoonlijke wensen. Fouten in de opgaaf c.q. persoonlijke wensen aan Liefde voor hout komen voor rekening en risico van de consument.

10.3 Liefde voor hout staat niet in voor de toestand van het door haar gebruikte hout. Hout is een natuurproduct. Elk stuk hout is anders en daardoor uniek. Structuur, kleurverschillen of knoesten zijn onvermijdelijk.

10.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Liefde voor hout kenbaar heeft gemaakt.

10.5 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Liefde voor hout geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren.

10.6 Verzending van het product zal geschieden door gebruikmaking van myparcel (POSTNL). In de regel is sprake van een brievenbuspakketje, tenzij sprake is van grotere producten.

10.7 De verzendkosten van het product komen voor rekening van de consument.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

11.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

11.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Liefde voor hout te melden.

11.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door HS Gravures is gewezen op de te late betaling en Liefde voor hout de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Liefde voor hout gerechtigd de werkelijk door hem gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Liefde voor hout is niet verder aansprakelijk dan de kosten van het voor de consument gerealiseerde product, tenzij sprake is van opzet en bewuste roekeloosheid.

Artikel 13 – Klachtenregeling

13.1 Liefde voor hout beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Liefde voor hout.

13.3 Bij Liefde voor hout ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Liefde voor hout binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4 De consument dient Liefde voor hout in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen

14.1 Op overeenkomsten tussen Liefde voor hout en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 De bevoegde rechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

15.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager

Retourformulier

Wil je een product retourneren? Dat is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling en alleen producten die niet gepersonaliseerd zijn.

Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Stuur een mailtje naar info@liefdevoorhout.nl, met welke producten retour komen en de reden daarvan.

2. Verpak het product, in originele verpakking. We nemen alleen onbeschadigde producten retour.

3. Verstuur het pakket naar onderstaand adres. De kosten zijn voor eigen rekening.

 Liefde voor hout
Zandwei 15
4251 EJ Werkendam

4. Zodra we het product hebben ontvangen zullen we het aankoopbedrag binnen 14 dagen

terugstorten op je rekening.

Voor vragen kun je contact opnemen via info@liefdevoorhout.nl

Naam: ___________________________________________________________________________

Adres:___________________________________________________________________________

Postcode + woonplaats:_____________________________________________________________

Ordernummer:____________________________________________________________________

IBANnummer:_____________________________________________________________________

Naam rekeninghouder:______________________________________________________________

Reden retour: _____________________________________________________________________

Kan ik je helpen?